AFFÄRSIDÈVi är en modern entreprenadverksamhet med inriktning på alla typer av ny- och ombyggnationer inom bygg- och anläggning. Genom att tillhandahålla marknaden hög kvalitet på utförda arbeten med hög yrkeskunskap och erfarenhet, vill vi skapa goda kundrelationer på både kort och lång sikt.

 

                     ARBETSMILJÖPOLICYSyftet tillika målet med arbetet är att på ett strukturerat och planlagt sätt 

eliminera risker på arbetsplatsen samt sträva efter att förebygga ohälsa till gagn för både den enskilde och företaget.

 

Det är företagets skyldighet att tillse att vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer

i form av konkreta krav såväl som förhållningssätt. Riskbedömning genomförs för alla projekt.


Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandronder, löpande kommunikation med de anställda avseende företagets hälso- och säkerhetsmål samt årlig uppföljning och redovisning av bl.a tillbud / olycksfall. Ledningen har det yttersta ansvaret beträffande hälso- och säkerhetsrisker.

 

En gång vartannat år genomförs en personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder.

 

Företaget arbetar för en drog och alkoholfri arbetsmiljö.

 

All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan. VD och projektledare har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.

Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas.

 


VERKSAMHETSPOLICYVi erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljövänliga bygg-, måleri och schaktarbeten inom storgöteborg med omnejd. Genom hög kvalitet och god tillgänglighet, skall det resultera i nöjda återkommande kunder, som i sin tur rekommenderar oss för andra potentiella kunder.


För att styra verksamheten mot en hållbar tillväxt, är lönsamhet, kundfokus, miljömedvetenhet, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar för oss. Alla yrkesarbetare är aktivt delaktiga i vårt kvalitets- och miljöarbete och ska i sitt dagliga arbete se till att ständiga förbättringar skapas och genomförs.


Vi ska följa alla de lagar, förordningar och föreskrifter och övriga krav som gäller för vår verksamhet samt förhindra och förebygga miljöskador. Det är vårt mål, att genom en effektiv kvalitets-och miljöstyrning i alla faser, säkerställa att våra tjänster utförs på ett säkert och tillfredsställande sätt.


Vår verksamhet skall ständigt förbättras och utvecklas med ambitionen att alltid möta våra kunders- och samarbetspartners krav i samklang med gällande lagstiftning.

Våra samarbetspartners / UE är våra viktigaste resurser. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.

Hemsida skapad av LBL göteborg AB

laurabylaura.se